BMIS 491 SEC 238

1434-35: S2 BMIS 491 EVENINS SECTION 238 TERM I TERM II OTHERS LAB
BMIS 491 MORNING STUDENT (S) ASLSO MARKS I MARKS II MARKS III MARKS IV
15 15 10 20
Division 238
Sequence Student ID The student's name
1 321150093 Ali bin Salem bin Saleh Al Saad 10 8
2 322150220 Abdulkarim bin Salem bin Sarhan Anzi 15 8
3 322150221 Famous Ben Chilwan bin Nasser Al-Otaibi Shaibani 15 12
4 322150222 Mansour bin Aziz bin Al-Mutairi Fatim 0 8
5 322150223 Hussein bin Saleh bin Moaidh the Sharma 9.5 10
6 322150225 Ali bin Masoud bin al-Rubaie Jarullah 11 8
7 322150226 Hamad bin Salim bin Ali al-Rubaie 11 10
8 322150228 Mohammed bin Salim bin Mohammed Al-Barrak 15 15
9 322150230 Saleh bin Said bin Mohammed Obaid Al-Ghamdi 15 13
10 322150231 Wonder bin Saleh bin Faleh al-Anzi rubbing 15 15
11 322150233 Djerboue bin Hadi bin Ali Al-Ajmi 12.5 ABSENT
12 322150234 Abdo Mohammed bin Mohammed bin Arishi 15 13.5
13 322150235 Suleiman bin Abdul Aziz bin Saad Alehizana 15 15
14 322150236 Moaidh Ben Marzouk bin Maikl Salia Al-Yami 12 6.5
15 322150237 Ahmed bin Khalaf bin Aqeel Subai'i Anzi 14 14
16 322150238 Majid bin Abdullah bin Salem Al-Harthy Ayahyoa 13.5 13
17 322150239 Ahmed bin Ibrahim bin Saad Tyahy 15 15
18 322150240 Zar Ben relived bin legislator Pendulum 14.5 13
19 322150243 Said bin Saad bin Saeed Al-Rashidi 15 12
20 322150244 Salman bin Abdulaziz bin Mubarak Al-Otaibi 10.5 6.5
21 322150245 Ahmed bin Bakhit bin Khalifa Al Anzi 14 15
22 322150247 Mofleh bin Nasser bin My Dosari ABSENT 12
23 322150249 Aavc bin Talib bin Al Qasimi immolated Zafiri 14.5 12
24 322150250 Yasser bin Ali bin Hadi Nahari 15 15
25 322150251 Abdulrahman Bin Faisal Bin Matar Al-Mutairi ABSENT 7
26 322150252 Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz Al Ghamlas 8.5 7.5
27 322150253 Abdul Rahman bin Abdul Aziz bin Abdul Mohsen Assem 12.5 13
28 322150254 Abdulaziz bin Abdullah bin Abdulaziz Al-Hassan 14 12
29 322150255 Faisal bin Ahmed bin Mohammed Al-Asmari ABSENT 3
30 322150256 Mohammed bin Fahd bin Mohammed Orwan 3 MP = 0
MORNING TRF TO MORNING FILE
428320299 SAAD OMISH 14.5 12

أعلان هام

إعلان هام

الساعات المكتبية

الساعات المكتبية

أرقام الاتصال

أرقام الاتصال

إحصائية الموقع

عدد الصفحات: 12

البحوث والمحاضرات: 1

الزيارات: 4238