BMTS 483 SEC 278

1434-35 / S2 BMTS 483 EVENING SECTION 278 TERM I TERM II OTHERS LAB
BMTS 483 MORNING STUDENTS ALSO MARKS I MARKS II MARKS III MARKS IV
15 15 10 20
Sequence Student ID The student's name
1 331109977 Mohammed bin Saud bin delightful joyful 15 12
2 331109978 Mohammed bin Ali bin Mohammed Al-Qarni 15 10.5
3 331109980 Mohammed Mehdi Ben Ben Ben Paddy war 15 5
4 331109981 Raed bin Yahya bin Muhammad Al-Qahtani 15 14
5 331109982 Bin Nayef bin Eid Musleh Al-Ghamdi 15 15
6 331109983 Raed Bin Fahd Bin Hazza war 15 14
7 331109984 Ramzi bin Awad bin Nafa war 15 14
8 331109985 Tired bin Nasser bin Mishari Al Mishari 15 12.5
9 331109987 Sami bin Said bin Salim al-Qarni 14 13
10 331109988 Nayef bin Saud bin Jeanne-Mutairi 15 10
11 331109989 Ibrahim bin Fahd bin Ibrahim Alrtik 14 8
12 331109990 Fayez Ahmed Mohamed Arafa 12.5 7
13 331109991 Abdullah bin Ali bin Abdullah AlKhozim 1 15 11
14 331109992 Abdulaziz bin Fahd bin Abdullah Zughaibi 15 8.5
15 331109999 Tired bin Nasser bin Al-Otaibi intercalated Kherasi 15 13.5
16 331110001 Anas Ibn Essam bin Hamid Al-Ghamdi 15 13
17 331110002 Badr bin Abdullah bin Abdulaziz players are 15 8.5
18 331110003 Raed Bin Ibrahim Bin Saeed Basalouh 15 8.5
19 331110004 Ibrahim bin Abdulaziz bin Ibrahim Al-Issa 15 8
20 331110005 Mishari bin Rashid bin Aadh Buqami 15 13
DR BAKHEET I / C
MORNING STUDENTS MARKS
429421426 14 13.5
430321474 15 6
431320128 10 11.5
MISCELLANEOUS
331109945 10.5 ABSENT

أعلان هام

إعلان هام

الساعات المكتبية

الساعات المكتبية

أرقام الاتصال

أرقام الاتصال

إحصائية الموقع

عدد الصفحات: 12

البحوث والمحاضرات: 1

الزيارات: 4248